องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี : www.kokthai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาสี่ปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง(สขร.)
งานจัดเก็บรายได้
ประชาสัมพันธ์
ขั้นตอนร้องเรียนร้องทุกข์
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ศูนย์ สป.สช ตำบล
การบริหารงานบุคคล
ประมวลจริยธรรม
ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้านความสุจริต

สภาพทั่วไป
 

สภาพทั่วไป

          ๑,๑ ที่ตั้ง  องค์การบริหารส่วน ตำบลโคกไทย เป็นตำบลหนึ่งในอำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี ตั้งอยู่ที่ ๙๙/๑ ม.๔ บ้านหนองเกตุ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทยอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอศรีมโหสถ ตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอศรีมโหสถประมาณ ๑๐ กิโลเมตร โดยมีอาณาเขตติดต่อกับตำบลอื่นๆ ดังนี้

              ทิศเหนือ            ติดต่อกับตำบลโคกปีบ อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี

              ทิศใต้                ติดต่อกับตำบลบ้านซ่อง อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

         ทิศตะวันออก      ติดต่อกับตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี

         ทิศตะวันตก        ติดต่อกับตำบลโคกปีบ อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี

๑.๒ เนื้อที่   ตำบลโคกไทยมีเนื้อที่ทั้งสิ้น  ๒๖,๔๘๐  ไร่  หรือ  ๔๖  ตารางกิโลเมตร   แบ่งเขตการปกครองออกเป็น    หมู่บ้าน

๑.๓ ภูมิประเทศ

          ลักษณะภูมิประเทศของตำบลโคกไทย เป็นพื้นที่ราบลุ่มทางทิศเหนือและตะวันตก สลับกับพื้นที่ราบเนินสูงทางทิศตะวันออก พื้นดินส่วนใหญ่ในที่ราบลุ่มเป็นดินปนทราย และเป็นดินลูกรังในที่ราบเนินสูง

๑.๔ จำนวนหมู่บ้านที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล มีทั้งหมด ๔ หมู่บ้าน   ดังนี้

. บ้านสระข่อย           ประชากรชาย  ๖๔๘  คน หญิง    ๗๑๒    คน  รวม ๑,๓๖๐   คน

. บ้านโคกไทย            ประชากรชาย  ๒๒๔  คน หญิง    ๒๔๘    คน  รวม   ๔๗๒    คน

. บ้านโคกไทย            ประชากรชาย  ๓๖๙  คน หญิง    ๔๒๓    คน  รวม   ๗๙๒    คน

. บ้านหนองเกตุ           ประชากรชาย  ๓๕๒  คน หญิง    ๓๗๔    คน  รวม   ๗๒๖    คน

. บ้านโป่งตะเคียน       ประชากรชาย  ๗๖๐  คน หญิง    ๗๕๖    คน  รวม  ๑,๕๑๖  คน

. บ้านหนองแสง          ประชากรชาย  ๑๔๐  คน หญิง    ๑๒๖    คน  รวม   ๒๖๖    คน

. บ้านโคกพนมดี         ประชากรชาย  ๖๕๐  คน หญิง    ๗๕๐    คน  รวม  ๑,๔๐๐  คน

                                                                   รวมประชากรทั้งสิ้น  ๖,๕๓๒   คน

          ๑.๕ จำนวนครัวเรือน

                     . บ้านสระข่อย       ๔๕๔      ครัวเรือน

                   . บ้านโคกไทย        ๑๖๒         ครัวเรือน

                   . บ้านโคกไทย        ๒๔๕         ครัวเรือน

                   . บ้านหนองเกตุ       ๒๕๖         ครัวเรือน

                   . บ้านโป่งตะเคียน   ๘๐๘         ครัวเรือน

                   . บ้านหนองแสง       ๘๖          ครัวเรือน

                   . บ้านโคกพนมดี     ๔๕๔         ครัวเรือน

                             รวมครัวเรือน  ๒,๔๖๕  ครัวเรือน

หมายเหตุ  ข้อมูลจากสำนักทะเบียนราษฎร  อำเภอศรีมโหสถ  เดือน เมษายน ๒๕๕๗