องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี : www.kokthai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาสี่ปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง(สขร.)
งานจัดเก็บรายได้
ประชาสัมพันธ์
ขั้นตอนร้องเรียนร้องทุกข์
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ศูนย์ สป.สช ตำบล
การบริหารงานบุคคล
ประมวลจริยธรรม
ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้านความสุจริต

สภาพทางเศรษฐกิจ
 

สภาพทางเศรษฐกิจ

๒.๑ อาชีพ

                   - รับจ้าง

                   - เกษตรกรรม

                   - ค้าขาย

                   - อาชีพอื่น ๆ

๒.๒ หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล   มีโรงงานอุตสาหกรรม  จำนวน  ๑๔  แห่ง ดังนี้

                   ๑.  บริษัท  เอส  อาร์ ไทรม์  จำกัด

                   ๒.  บริษัท  ไทยเฮอร์ริค  จำกัด

                   ๓.  บริษัท  วัฒนไพศาล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

                   ๔.  บริษัท  บางกอกอินดัสเตรียลบอยเลอร์  จำกัด

                   ๕.  บริษัท  คูราชิกิ  สยามรับเบอร์  จำกัด

                   ๖.  บริษัท  ไฮไฟ – ไฮเทค  จำกัด

                   ๗.  บริษัท  โอ.พี.เอส โมบาย  ออดิโอ  จำกัด

                   ๘.  บริษัท  แทร์นิตซอร์  จำกัด

                   ๙.  บริษัท ซี.พี.เอฟ.ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์  จำกัด

                   ๑๐.  บริษัท กรุงเทพผลิตผลอุตสาหกรรมเกษตร  จำกัด

                   ๑๑.  บริษัท  ที.เอส .แอล  อุตสาหกรรมสิ่งทอ  จำกัด

                   ๑๒.  บริษัท  สแควร์พาแนลซิสเต็มท์  จำกัด

                   ๑๓.  บริษัท  ลีน่า . พี .แอล  จำกัด

                   ๑๔.  บริษัท  ศรีมโหสถ พลาสติก  จำกัด