องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี : www.kokthai.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม

สภาพทางเศรษฐกิจ
 

สภาพทางเศรษฐกิจ

๒.๑ อาชีพ

                   - รับจ้าง

                   - เกษตรกรรม

                   - ค้าขาย

                   - อาชีพอื่น ๆ

๒.๒ หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล   มีโรงงานอุตสาหกรรม  จำนวน  ๑๔  แห่ง ดังนี้

                   ๑.  บริษัท  เอส  อาร์ ไทรม์  จำกัด

                   ๒.  บริษัท  ไทยเฮอร์ริค  จำกัด

                   ๓.  บริษัท  วัฒนไพศาล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

                   ๔.  บริษัท  บางกอกอินดัสเตรียลบอยเลอร์  จำกัด

                   ๕.  บริษัท  คูราชิกิ  สยามรับเบอร์  จำกัด

                   ๖.  บริษัท  ไฮไฟ – ไฮเทค  จำกัด

                   ๗.  บริษัท  โอ.พี.เอส โมบาย  ออดิโอ  จำกัด

                   ๘.  บริษัท  แทร์นิตซอร์  จำกัด

                   ๙.  บริษัท ซี.พี.เอฟ.ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์  จำกัด

                   ๑๐.  บริษัท กรุงเทพผลิตผลอุตสาหกรรมเกษตร  จำกัด

                   ๑๑.  บริษัท  ที.เอส .แอล  อุตสาหกรรมสิ่งทอ  จำกัด

                   ๑๒.  บริษัท  สแควร์พาแนลซิสเต็มท์  จำกัด

                   ๑๓.  บริษัท  ลีน่า . พี .แอล  จำกัด

                   ๑๔.  บริษัท  ศรีมโหสถ พลาสติก  จำกัด