องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี : www.kokthai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาสี่ปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง(สขร.)
งานจัดเก็บรายได้
ประชาสัมพันธ์
ขั้นตอนร้องเรียนร้องทุกข์
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ศูนย์ สป.สช ตำบล
การบริหารงานบุคคล
ประมวลจริยธรรม
ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้านความสุจริต

สภาพทางสังคม
 

สภาพทางสังคม

          ๓.๑  การศึกษา

                   - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน พช.                        แห่ง     (หมู่ที่ ๒,๓,๔,๗)

                   - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน สปช.                      แห่ง     (หมู่ที่ ๕)

                   - โรงเรียนสังกัด สปช.                                          แห่ง      (หมู่ที่ ๑,๒,๔,๕,๗)

                   - ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน                                แห่ง
                   - เสียงตามสายและหอกระจายข่าว                                    แห่ง

๓.๒ สถาบันและองค์การทางศาสนา 

ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  โดยมีวัดในเขตพื้นที่      แห่ง ประกอบด้วย

                   . วัดสระข่อย             ตั้งอยู่ที่หมู่ที่             บ้านสระข่อย   ตำบลโคกไทย

                   ๒. วัดสระมรกต            ตั้งอยู่ที่หมู่ที่              บ้านสระข่อย   ตำบลโคกไทย

                   ๓. วัดโคกไทย              ตั้งอยู่ที่หมู่ที่              บ้านโคกไทย    ตำบลโคกไทย

                   ๔. วัดหนองเกตุ            ตั้งอยู่ที่หมู่ที่              บ้านหนองเกตุ  ตำบลโคกไทย

                   ๕. วัดสามัคคีสุขาราม       ตั้งอยู่ที่หมู่ที่             บ้านโป่งตะเคียน ตำบลโคกไทย

                   ๖. วัดโคกพนมดี            ตั้งอยู่ที่หมู่ที่              บ้านโคกพนมดี  ตำบลโคกไทย

                    สำนักสงฆ์     แห่ง  คือ

                   ๑.  สำนักสงฆ์คีรีสุขาราม  ตั้งอยู่ที่หมู่ที่             บ้านโป่งตะเคียน  ตำบลโคกไทย

 ๓.๓  ประเพณี  ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

                   - งานประเพณีท้องถิ่น คืองานประเพณีบุญกลางบ้าน  ตำบลโคกไทย

                   -  งานประเพณีงานมาฆปูรมีศรีปราจีน

                   -  งานประเพณีบุญข้าวหลาม

                   -  งานประเพณีสงกรานต์

                   -  งานประเพณีลอยกระทง

                    -  งานประเพณีกวนกระยาสารท

          ๓.๔  การสาธารณสุข

                   - สถานีอนามัยประจำตำบล                         แห่ง    (หมู่ที่ ๔,๗)

                   - ศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจำหมู่บ้าน               แห่ง   

                   - กองทุนยาประจำหมู่บ้าน                           แห่ง

                   - อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ     ร้อยละ ๑๐๐

          ๓.๕  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

                   -  ที่พักสายตรวจตำรวจประจำตำบล              แห่ง

                   -  องค์การบริหารส่วนตำบลจัด  อปพร  ออกตรวจรักษาความสงบเรียบร้อยร่วมกับตำรวจ