องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี : www.kokthai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาสี่ปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง(สขร.)
งานจัดเก็บรายได้
ประชาสัมพันธ์
ขั้นตอนร้องเรียนร้องทุกข์
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ศูนย์ สป.สช ตำบล
การบริหารงานบุคคล
ประมวลจริยธรรม
ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้านความสุจริต

ด้านการบริการพื้นฐาน
 

การบริการพื้นฐาน

          ๔.๑ การคมนาคม

                   - ถนนสายหลัก                    สาย เป็นถนนลาดยางตลอดสาย

                   - ถนน คสล/คสม.         ๑๒      สาย

                   - ถนนลาดยาง                     สาย

                   - ถนนลูกรัง                        สาย

                   - ถนนดิน                  ๒๑      สาย

          ๔.๒ แหล่งน้ำธรรมชาติ           

                   - ลำน้ำ,ลำห้วย                    สาย

                   - สระน้ำหรือแหล่งเก็บน้ำสะอาดบนผิวอื่น ๆ (สำหรับเป็นน้ำใช้) มี ๒๑ แห่ง

          ๔.๓ แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

                   - ฝาย

                   - บ่อน้ำตื้น                 มี ๓๗๔  บ่อ

                   - บ่อบาดาล                มี ๓๗   บ่อ

                    - ประปา                   มี ๑๐   แห่ง