วันที่
ชื่อเรื่อง
29  พ.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกพนมดี ในช่วงการปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำเดือน มิ.ย.63 จำนวน 21 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดแสงสว่าง ในช่วงการปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำเดือน มิ.ย.63 จำนวน 21 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระข่อย ในช่วงการปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำเดือน มิ.ย.63 จำนวน 21 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งตะเคียน ในช่วงการปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ประจำเดือน มิ.ย.63 จำนวน 21 วันทำการ
1  มิ.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างบ้านนางอำนวย บ้านหนองโมก หมู่ที่ 4 ตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเข้าบ้านป้ามะลิ บ้านคีรี หมู่ที่ 5 ตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างโบสถ์เก่า บ้านโคกมอญ หมู่ที่ 2 ตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพนมค้าของเก่า (ต่อจาก คสล.เดิม) บ้านโคกมอญ หมู่ที่ 2 ตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยป้าคำไพ ยาฮะ (ต่อจากถนน คสล.เดิม) บ้านโป่งสะเดา หมู่ที่ 5 ตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2563
ซื้อไมค์ห้องประชุมตั้งโต๊ะและเพาเวอร์ซัพพลายควบคุมเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง