วันที่
ชื่อเรื่อง
28  ก.ย. 2561
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกพนมดี ประจำเดือน ตุลาคม 2561 จำนวน 21 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2561
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดแสงสว่าง ประจำเดือน ตุลาคม 2561 จำนวน 21 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2561
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเกตุ ประจำเดือน ตุลาคม 2561 จำนวน 21 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2561
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระข่อย ประจำเดือน ตุลาคม 2561 จำนวน 21 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2561
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งตะเคียน ประจำเดือน ตุลาคม 2561 จำนวน 21 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2561
ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู เอช ที สำหรับโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลโคกไทย จำนวน 4 โรงเรียน ประจำเดือน ตุลาคม 2561 จำนวน 21 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2561
ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู เอช ที สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.โคกไทย จำนวน 5 ศูนย์ จำนวน 21 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2561
จ้าง1.ปรับปรุงซ่อมซมถนนหินคลุก จำนวน 2 สาย2.ปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรัง จำนวน 1 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรัง จำนวน 4 โครงการ รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 198,000.- บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป บรรจุถุง 20 กิโลกรัม จำนวน 1,000 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง