วันที่
ชื่อเรื่อง
3  ส.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้าทะเบียน 81-4681 ปจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2563
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์สำนักงานทะเบียน กค 722 ปจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2563
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะทะเบียน 81-2909 ปจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดแสงสว่าง ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ จำนวน 20 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระข่อยประจำเดือน สิงหาคม 2563 จำนวน 20 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเกตุ ประจำเดือน สิงหาคม 2563 จำนวน 20 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกพนมดี ประจำเดือน สิงหาคม 2563 จำนวน 20 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งตะเคียน ประจำเดือน สิงหาคม 2563 จำนวน 20 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู เอช ที สำหรับโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลโคกไทย จำนวน 4 โรงเรียน ประจำเดือน สิงหาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่ตำบลโคกไทย จำนวน 5 ศูนย์ ประจำเดือน สิงหาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง