องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี : www.kokthai.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม

สำนักปลัด
 
 
 
  นางสาวพูนทรัพย์ กระจ่าง
 
    หัวหน้าสำนักปลัด  
 

 
นายธรรศเดช  พัวศรีพันธุ์ นายศักดิ์ดา  จันทร์ศรี
นางสาวบุษบง  หางแก้ว
นิติกรชำนาญการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ-ว่าง- นายสุรชัย  ชาญเดช
นางสาวนันทิกาญจน์ ดำรงธนเกียรติ
 นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นักป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานธุรการ

   
นางสาวอัจฉรา  จันทร์ศรี
นางสาวกุสุมา ศรีเกษม
นางสาวเนาวรัตน์  ศรีสังวาลย์
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
 
นางสาวนันทวัน  กุลประดิษฐ
นางสาวจุฑามาศ  ทองดี
นายวรชัย  มีชัย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
 


 

นายศุขชัย  ศรีวราเกษม
ว่าง

พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถยนต์
 
 
  นางกรกนก  บัวเดิม
นางชวันรัตน์  สินธิกิตต์โรจน์
   แม่บ้าน  คนงานทั่วไป