องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี : www.kokthai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาสี่ปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง(สขร.)
งานจัดเก็บรายได้
ประชาสัมพันธ์
ขั้นตอนร้องเรียนร้องทุกข์
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ศูนย์ สป.สช ตำบล
การบริหารงานบุคคล
ประมวลจริยธรรม
ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้านความสุจริต

สำนักปลัด
 
   
  -ว่าง-  
    หัวหน้าสำนักปลัด  
 
 
 
นางสาวทิวา  ตรีธารทิพากร
นายธรรศเดช  พัวศรีพันธุ์
นางสาวบุษบง  หางแก้ว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นิติกรปฏิบัติการ
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
 

นางสาวพรพรรณ์  ดาโรจน์ นายสุรชัย  ชาญเดช
นางสาวนันทิกาญจน์  ดำรงธนเกียรติ
 นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการ

   
นางสาวอัจฉรา  จันทร์ศรี
นางสาวอัญพัชญ์  ภคเจริญสวัสดิ์
นางสาวเนาวรัตน์  ศรีสังวาลย์
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
 
นางสาวนันทวัน  กุลประดิษฐ
ว่าง
นายวรชัย  มีชัย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
 


 

นายศุขชัย  ศรีวราเกษม
ว่าง

พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถยนต์
 
 
  นางกรกนก  บัวเดิม
นางชวันรัตน์  สินธิกิตต์โรจน์
   แม่บ้าน  คนงานทั่วไป