องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี : www.kokthai.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม

กองช่าง
 
     
  นายอำนาจ  นาจารย์  
  ผู้อำนวยการกองช่าง  
   
 
- ว่าง -
นายวุฒิชัย  ยินดียม
นายช่างโยธา
(ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน)

  นายช่างไฟฟ้า ปฏิบัติงาน
   

 นางสาวพิชญา หอระตะ  นายมนัส  เอื้อเฟื้อ
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า