องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี : www.kokthai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาสี่ปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แผนพัฒนาบุคลากร
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)
รายงานควบคุมภายใน
รายงานประเมินความพึงพอใจ
รายงาน
 
รายงานการประชุมสภา
ประกาศงานกิจการสภา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง(สขร.)
งานจัดเก็บรายได้
ประชาสัมพันธ์
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ขั้นตอนร้องเรียนร้องทุกข์
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ศูนย์ สป.สช ตำบล
การบริหารงานบุคคล
ประมวลจริยธรรม
ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้านความสุจริต
การลดขั้นตอนกระบวนงาน
ประกาศการแก้ไขปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการประเภทและระดับตำแหน่งพนักงานส่วนตำบลในแผนอัตรากำลัง 3 ปี

กองการศึกษา ศานา และวัฒนธรรม
 
 
นางสาวกมลรัตน์  วิจิรัมย์ 

 
  รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 
 
 
  นางสาวกมลรัตน์  วิจิรัมย์
 
   นักวิชาการศึกษาชำนาญการ  
     
 นางสาวปภาดา  ดอนมอญ
 นางธนพร  เชาว์เจริญ
นางสาวละมัย กุลประดิษฐ
ครู คศ.1 
ครู คศ.1 ครู คศ.1
หัวหน้าสถานศึกษา
ศพด.บ้านโป่งตะเคียน
หัวหน้าสถานศึกษา
ศพด.ร.ร.วัดแสงสว่าง
หัวหน้าสถานศึกษา
ศพด.บ้านโคกพนมดี
     
 นางสาวนวลฉวี  จันทร์ศรี
 นางสาววันทา  ศรีสังวาลย์
 นางเบญญาภา  นาเครือ
ครู คศ.1
ครู คศ.1
 ครู คศ.1
ศพด.บ้านหนองเกตุ หัวหน้าสถานศึกษา
ศพด.บ้านหนองเกตุ
หัวหน้าสถานศึกษา
ศพด.บ้านสระข่อย

 

 นางสาวสมคิด ชัยศรี
นางสาวอรอุมา  เกิดผล นางสาวจุฬารัตน์  เพียรงาน
ครูผู้ดูแลเด็ก
ศพด.บ้านโคกพนมดี
พนักงานจ้างทั่วไป
ศพด.บ้านโป่งตะเคียน
พนักงานจ้างทั่วไป
ศพด.บ้านโป่งตะเคียน นางสาวพัฒน์ชฏาภรณ์  นามโคตร นางสาวอทิตยา  เสนเชื้อ
นางน้ำค้าง ใจผ่อง
พนักงานจ้างทั่วไป
ศพด.บ้านโคกพนมดี

พนักงานจ้างทั่วไป
ศพด.บ้านสระข่อย

พนักงานจ้างทั่วไป
ศพด.ร.ร.วัดแสงสว่าง

 

 
  นางสาวสาวิตรี  อินทร์ธูป
 นางณัฐชยา  โอสถานนท์  นางสาวมนัญชยา  เหลืองทอง
พนักงานจ้างทั่วไป
กองการศึกษาฯ อบต.โคกไทย

 พนักงานจ้างเหมา
ศพด.ร.ร.วัดแสงสว่าง
พนักงานจ้างเหมา
ศพด.บ้านโป่งตะเคียน

 

 
 นางสาวกานต์กมล  กมลวงค์
นางสาวผ่องพรรณ  ขอเหล็กกลาง นางสาววราภรณ์  ผิวเอี่ยม
พนักงานจ้างเหมา
ศพด.บ้านโป่งตะเคียน
พนักงานจ้างเหมา
ศพด.บ้านหนองเกตุ

พนักงานจ้างเหมา
ศพด.บ้านโคกพนมดี

 
 
นางศิราณี ชินศรี

 
 พนักงานจ้างเหมา
ศพด.บ้านสระข่อย