วันที่
ชื่อเรื่อง
1  มี.ค. 2567
จ้างเหมาเครื่องเสียงพร้อมรถแห่ โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2567 ระหว่างวันที่ 4 ? 6 มีนาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.พ. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายบุญส่ง ร้อยสม บ้านโป่งสะเดา หมู่ที่ 5 ตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 750.00 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.พ. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างสระประปา บ้านหนองเกตุ หมู่ที่ 4 ตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ระยะทาง 190.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 665.00 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.พ. 2567
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกพนมดี ประจำเดือนมีนาคม 2567 จำนวน 21 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.พ. 2567
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งตะเคียน ประจำเดือนมีนาคม 2567 จำนวน 21 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.พ. 2567
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระข่อย ประจำเดือนมีนาคม 2567 จำนวน 21 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.พ. 2567
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเกตุ ประจำเดือนมีนาคม 2567 จำนวน 21 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.พ. 2567
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดแสงสว่าง ประจำเดือนมีนาคม 2567 จำนวน 21 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2567
ซื้ออาหารเสริม (นม) UHT ปิดเทอม สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. ประจำเดือนเมษายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2567
ซื้ออาหารเสริม (นม) UHT ปิดเทอม สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด (อบต.) ประจำเดือนเมษายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง