วันที่
ชื่อเรื่อง
30  พ.ย. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกพนมดี ประจำเดือนธันวาคม 2565 จำนวน 19 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งตะเคียน ประจำเดือนธันวาคม 2565 จำนวน 19 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งตะเคียน ประจำเดือนธันวาคม 2565 จำนวน 20 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระข่อย ประจำเดือนธันวาคม 2565 จำนวน 19 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเกตุ ประจำเดือนธันวาคม 2565 จำนวน 19 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดแสงสว่าง ประจำเดือนธันวาคม 2565 จำนวน 19 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2565
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวทาง สายหลังวัดสระข่อยลงทุ่งนา - แยกทางขวาง (กลบหลุมบ่อและเสริมปรับผิวทาง) บ้านสระข่อย หมู่ที่ 1 ตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี ขนาดผิวทางกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ระยะทาง 2,600 เมตร จำนวนดินลูกรังในการปรับปรุงต้องไม่น้อยกว่า 1,750 ลบ.ม.(หลวม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม(นม) UHT สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. ประจำเดือนธันวาคม 2565 จำนวน 20 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม(นม) UHT สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด (อบต.) ประจำเดือนธันวาคม 2565 จำนวน 20 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2565
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวทาง สายแยกทางขวาง - แยกม่วงขาว (กลบหลุมบ่อและเสริมปรับผิวทาง) บ้านโคกมอญ หมู่ที่ 3 ตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี ขนาดผิวทางกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ระยะทาง 3,000 เมตร จำนวนดินลูกรังในการปรับปรุงต้องไม่น้อยกว่า 1,800 ลบ.ม. (ตามรายละเอียดที่กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง