วันที่
ชื่อเรื่อง
5  ส.ค. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-1660 ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2565
ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป ขนาด ๒๐ กิโลกรัม/ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 6 โคกพนมดี (ต่อ คสล.เดิม) บ้านโคกพนมดี หมู่ที่ 7 ตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี ขนาดผิวทางกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 40 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวทางคอนกรีตไม่น้อยกว่า 120.00 ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบ อบต.โคกไทย กำหนด)) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างบ้านนางสุรีย์ ณรงค์วรางกูล บ้านโคกพนมดี หมู่ที่ 7 ตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี ขนาดผิวทางกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 106 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวทางคอนกรีตไม่น้อยกว่า 318.00 ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบ อบต.โคกไทย กำหนด)) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหน้าบ้านนายบุญทิม พันธุ์ดี บ้านหนองเกตุ หมู่ที่ 4 ตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี ขนาดผิวทางกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 215 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวทางคอนกรีตไม่น้อยกว่า 645.00 ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบ อบต.โคกไทย กำหนด)) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแก้วคำ - หน้าบ้านนายทองคำ บ้านโคกมอญ หมู่ที่ 3 ตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี ขนาดผิวทางกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 75 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวทางคอนกรีตไม่น้อยกว่า 225.00 ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบ อบต.โคกไทย กำหนด)) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ค. 2565
ซื้อเครื่องพิมพ์ multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ ฺBROTHER MFC-T810W+lnktank โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ค. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งตะเคียน ประจำเดือนสิงหาคม 2565 จำนวน 22 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ค. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระข่อย ประจำเดือนสิงหาคม 2565 จำนวน 22 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ค. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเกตุ ประจำเดือนสิงหาคม 2565 จำนวน 22 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง