วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ส.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำอาหาร/อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2563
ซื้อยางมะตอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายเซ่ง จันทร์ศรี บ้านโป่งตะเคียน หมู่ที่ 5 ตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2563
ซื้อเครื่องพ่นละอองฝอย จำนวน 2 เครื่อง และเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2563
ซื้อทรายกำจัดลูกน้ำยุงและน้ำยาพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2563
ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2563
จ้างวางท่อระบายน้ำ คสล. บริเวณแยกบ้านนายบรรทม ฝาเฟี้ยม เข้าซอยลุงหงวน บ้านโป่งตะเคียน หมู่ที่ 5 ตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้าทะเบียน 81-4681 ปจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2563
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์สำนักงานทะเบียน กค 722 ปจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง