วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ก.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านผู้ใหญ่กลิ่น นาแพง บ้านสระข่อย หมู่ที่ 1 ตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยปู่เงาะ บ้านสระข่อย หมู่ที่ 1 ตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหน้าวัดแสงสว่าง บ้านโคกมอญ หมู่ที่ 3 ตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปรจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายปู บ้านสระข่อย หมู่ที่ 1 ตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุงานปรับปรุง/ซ่อมแซม ระบบสูบน้ำบาดาลประปาหมู่บ้าน บ้านหนองแสง หมู่ที่ 6 ตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุงานปรับปรุง/ซ่อมแซม ระบบสูบน้ำบาดาลประปาหมู่บ้าน บ้านบุยาว หมู่ที่ 5 ตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานปรับปรุง/ซ่อมแซม ระบบสูบน้ำบาดาลประปาหมู่บ้าน บ้านหนองแสง หมู่ที่ 6 ตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง