วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ก.ค. 2563
ซื้อธงชาติและธงตราสัญลักษณ์ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2563
จ้างโครงการจ้างเหมารถแบคโฮ ขนาดไม่น้อยกว่า 120 PC 1 คัน จำนวน 3 วัน และรถแทรคเตอร์ 1 คัน จำนวน 3 วัน ขุดฝังกลบบ่อขยะ หมู่ที่ 6 ตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2563
ซื้อเครื่องวัดไข้ดิจิตอล แบบยิงหน้าผาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งตะเคียน ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 จำนวน 19 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2563
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานสำหรับประมวลผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดแสงสว่าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 จำนวน 19 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเกตุ ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 จำนวน 19 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระข่อยประจำเดือน กรกฎาคม 2563 จำนวน 19 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกพนมดี ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 จำนวน 19 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู เอช ที สำหรับโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลโคกไทย จำนวน 4 โรงเรียน ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง