วันที่
ชื่อเรื่อง
25  มี.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 11 โคกพนมดี (ต่อจาก ถนน คสล.เดิม) บ้านโคกพนมดี หมู่ที่ 7 ตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 7 โคกพนมดี (ต่อจาก ถนน คสล.เดิม) บ้านโคกพนมดี หมู่ที่ 7 ตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 2 โคกพนมดี บ้านโคกพนมดี หมู่ที่ 7 ตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที ช่วงปิดภาคเรียนสำหรับโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลโคกไทย จำนวน 4 โรงเรียน จำนวน 26 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที ช่วงปิดภาคเรียนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่ตำบลโคกไทย จำนวน 5 ศูนย์ จำนวน 26 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 11 โคกพนมดี บ้านโคกพนมดี หมู่ที่ 7 ตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 7 โคกพนมดี บ้านโคกพนมดี หมู่ที่ 7 ตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5 โคกพนมดี บ้านโคกพนมดี หมู่ที่ 7 ตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายบุญส่ง ร้อยสม บ้านโป่งสะเดา หมู่ที่ 5 ตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายบุญส่ง ร้อยสม บ้านโป่งสะเดา หมู่ที่ 5 ตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง