วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ธ.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเกตุ ประจำเดือน มกราคม 2563 จำนวน 21 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2562
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนดินลูกรัง(กลบหลุมบ่อ) และเสริมผิวทาง ซอยข้างโรงงานกรงหนู บ้านหนองแสง หมู่ที่ 6 ตำบลโคกไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ธ.ค. 2562
จ้างรถรางชมวิว ขนาดไม่น้อยกว่า 20 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2562
ซื้อน้ดื่มและเครื่องดื่มบริการประชาชนโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาเต็นท์โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2562 - 2 มกราคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์วางท่อระบบน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2562
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนดินลูกรัง (กลบหลุมบ่อ) และเสริมผิวทาง สายแยกทางขวางไปสุดเขตตำบลเชื่อมตำบลบ้านซ่อง บ้านโคกไทย หมู่ที่ 3 ตำบลโคกไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2562
จ้างขยายเขตท่อเมนประปา ขนาด 3 นิ้ว ประปาหมู่บ้าน บ้านบุยาว หมู่ที่ 5 ตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2562
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนดินลูกรัง(กลบหลุมบ่อ) และเสริมผิวทาง ซอยโนนมะค่า บ้านโคกพนมดี หมูที่ 7 ตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2562
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนดินลูกรัง(กลบหลุมบ่อ) และเสริมผิวทาง ซอยบุยาว-บ้านตาบุญส่ง ร้อยสม บ้านบุยาว หมู่ที่ 5 ตำบลโคกไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง