วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ม.ค. 2567
จ้างเหมาจัดทำอาหารและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โครงการรณรงค์งดเผาฟางและตอซังพืช ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2567
จ้างเหมาฉีดพ่นน้ำหมักชีวภาพ โครงการรณรงค์งดเผาฟางและตอซังพืช ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2567
จ้างเหมาเต็นท์และเครื่องเสียงพร้อมเวที โครงการรณรงค์งดเผาฟางและตอซังพืช ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2567
ซื้อปั๊มซัพเมิสร์ 1.5 HP โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2567
จ้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ต่อถนนเดิม) ซอยสระข่อยไทย บ้านสระข่อย หมู่ที่ 1 ตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี ผิวจราจรกว้าง 4.50 เมตร ยาว 115 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2567
จ้างเหมาเต็นท์และเครื่องเสียงพร้อมเวที โครงการรณรงค์งดเผาฟางและตอซังพืช ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2567
ซื้อท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 60x100 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2567
ซื้อปั๊มซัพเมิสร์ 1.5 HP โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2567
จ้างโครงการงานปรับปรุง/ขยายเขตท่อเมนจำหน่ายน้ำประปาหมู่บ้าน บริเวณชุมชนโนนมะค่า หมู่ที่ 7 ตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี ขนาดท่อ PVC 3? ชั้นคุณภาพ 8.5 ระยะขยาย 700.00 เมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.โคกไทย กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2567
จ้างโครงการติดตั้งระบบเสียงตามสายหมู่บ้าน บ้านโคกไทย หมู่ที่ 3 ตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง