วันที่
ชื่อเรื่อง
6  พ.ย. 2562
ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ย. 2562
จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างพร้อมน้ำดื่มกิจกรรมจิตอาสา ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และศาสนสถานวัดแสงสว่าง ตำบลโคกไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่ตำบลโคกไทย จำนวน ๕ ศูนย์ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดแสงสว่าง ประจำเดือน พฤศจิกายน จำนวน 21 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกพนมดี ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 จำนวน 21 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดแสงสว่าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 จำนวน 21 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเกตุ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 จำนวน 21 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระข่อย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 จำนวน 21 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งตะเคียน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 จำนวน 21 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2562
ซื้อซื้ออาหารเสริม (นม) ยู เอช ที สำหรับโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลโคกไทย จำนวน 4 โรงเรียน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 จำนวน 21 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง