วันที่
ชื่อเรื่อง
6  พ.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางเม้าส์ บ้านสระข่อย หมู่ที่ 1 ตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 110.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 440.00 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางวาริน ? บ้านนายสุพรรณ บ้านบุยาว หมู่ที่ 5 ตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 180.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 720.00 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายอนันต์ จันทร์ศรี ? คลองโคกมอญ (ต่อ คสล.เดิม) บ้านโคกมอญ หมู่ที่ 3 ตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 750.00 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายอนันต์ จันทร์ศรี ? คลองโคกมอญ บ้านโคกมอญ หมู่ที่ 3 ตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 750.00 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองคล้า ? บุยาว บ้านหนองแสง หมู่ที่ 6 ตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 190.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 760.00 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ย. 2566
ซื้อถังขยะ ขนาด 120 ลิตร มีล้อ ฝาช่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกพนมดี ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 จำนวน 22 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งตะเคียน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 จำนวน 22 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระข่อย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 จำนวน 22 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเกตุ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 จำนวน 22 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง