วันที่
ชื่อเรื่อง
31  ต.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดแสงสว่าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 จำนวน 22 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม) UHT สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 จำนวน 22 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม) UHT สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด (อบต.) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 จำนวน 22 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงบ่อขยะบ้านหนองแสง หมู่ที่ 6 ตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2566
จ้างโครงการงานปรับปรุงไหล่ทางบริเวณข้ามคลองสาธารณะประโยชน์ (เรียงหินใหญ่และดาดคอนกรีต) บ้านคีรี หมู่ที่ 5 ตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ต.ค. 2566
จ้างเหมาตกแต่งสถานที่และจัดทำพานพุ่ม พวงมาลาดอกไม้สด ในการจัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ต.ค. 2566
จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มโครงการจิตอาสา (กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว) ในวันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ต.ค. 2566
จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มโครงการจิตอาสา (กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว) ในวันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ต.ค. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวทาง ซอยเข้าบ้านตาใหญ่ (กลบหลุมบ่อและเสริมปรับผิวทาง) บ้านสระข่อย หมู่ที่ 1 ตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี ขนาดผิวทางกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ระยะทาง 120 เมตร จำนวนหินคลุกในการปรับปรุงต้องไม่น้อยกว่า 72 ลบ.ม. (ตามรายละเอียดที่กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ต.ค. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวทาง ซอยเข้าบ้านนายนคร ส่งแบน (กลบหลุมบ่อและเสริมปรับผิวทาง) บ้านสระข่อย หมู่ที่ 1 ตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี ขนาดผิวทางกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ระยะทาง 150 เมตร จำนวนหินคลุกในการปรับปรุงต้องไม่น้อยกว่า 90 ลบ.ม.(ตามรายละเอียดที่กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง