วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ต.ค. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวทาง ซอยเข้าบ้านนายสมพงษ์ งามวงษ์ (กลบหลุมบ่อและเสริมปรับผิวทาง) บ้านหนองเกตุ หมู่ที่ 4 ตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี ขนาดผิวทางกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ระยะทาง 160 เมตร จำนวนหินคลุกในการปรับปรุงต้องไม่น้อยกว่า 96 ลบ.ม.(ตามรายละเอียดที่กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ต.ค. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวทาง ซอยแยกเข้าบ้านนางสมใจ ดอกจันทร์ (กลบหลุมบ่อและเสริมปรับผิวทาง) บ้านสระข่อย หมู่ที่ 1 ตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี ขนาดผิวทางกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ระยะทาง 100 เมตร จำนวนหินคลุกในการปรับปรุงต้องไม่น้อยกว่า 60 ลบ.ม.(ตามรายละเอียดที่กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ต.ค. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวทาง ซอยแยกเข้าบ้านนายสมศักดิ์ วงษ์สุวรรณ (กลบหลุมบ่อและเสริมปรับผิวทาง) บ้านสระข่อย หมู่ที่ 1 ตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี ขนาดผิวทางกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ระยะทาง 160 เมตร จำนวนหินคลุกในการปรับปรุงต้องไม่น้อยกว่า 96 ลบ.ม.(ตามรายละเอียดที่กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ต.ค. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวทาง ซอยแยกบ้านนายอนันต์ จันทร์ศรี - คลองโคกมอญ (กลบหลุมบ่อและเสริมปรับผิวทาง) บ้านโคกมอญ หมู่ที่ 3 ตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี ขนาดผิวทางกว้างเฉลี่ย 3.50 เมตร ระยะทาง 160 เมตร จำนวนหินคลุกในการปรับปรุงต้องไม่น้อยกว่า 112 ลบ.ม.(ตามรายละเอียดที่กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ต.ค. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการจิตอาสา (กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว) ในวันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ต.ค. 2566
จ้างเหมาเครื่องเสียงโครงการจิตอาสา (กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว) ในวันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ต.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกพนมดี ประจำเดือนตุลาคม 2566 จำนวน 20 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ต.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งตะเคียน ประจำเดือนตุลาคม 2566 จำนวน 20 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ต.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระข่อย ประจำเดือนตุลาคม 2566 จำนวน 20 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ต.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเกตุ ประจำเดือนตุลาคม 2566 จำนวน 20 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง