วันที่
ชื่อเรื่อง
28  ส.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม) UHT สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด (อบต.) ประจำเดือนกันยายน 2566 จำนวน 21 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2566
จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณประปาบ้านหนองเกตุ หมู่ที่ 4 ตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี ความลึกบ่อตั้งแต่ 43 ? 100 เมตร ท่อ PVC เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ชั้น 13.5 มอก.17-2532 พร้อมเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมใต้น้ำ และอุปกรณ์ จำนวน 1 บ่อ ตามมาตรฐานการเจาะน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2566
จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มและอาหารกลางวัน โครงการขยะรีไซเคิลตามหลัก 3RS ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการอบรมโครงการขยะรีไซเคิลตามหลัก 3RS ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2566
จ้างเหมางานสำรวจและจัดทำแผนที่ในรูปแบบ Digital File โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายพนักงานประจำรถขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2566
จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 วัตต์ แบบอัดท้าย
16  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2566
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-1660 ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง