วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ส.ค. 2566
ซื้อชุดผ้าไตรจีวร ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2566
จ้างเหมาทำงานสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ โดยออกแบบสอบถาม(สำรวจ)จัดเก็บข้อมูล รวบรวม ประมวลผลวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย ตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2566
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82-0654 ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2566
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์สำนักงาน หมายเลขทะเบียน กค 6102 ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกพนมดี ประจำเดือนสิงหาคม 2566 จำนวน 20 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งตะเคียน ประจำเดือนสิงหาคม 2566 จำนวน 20 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระข่อย ประจำเดือนสิงหาคม 2566 จำนวน 20 วันทำก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง