วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ก.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเกตุ ประจำเดือนสิงหาคม 2566 จำนวน 20 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดแสงสว่าง ประจำเดือนสิงหาาคม 2566 จำนวน 20 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ค. 2566
ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2566
ซื้อชุดตรวจสารเสพติด-GPO โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม) UHT สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. ประจำเดือนสิงหาคม 2566 จำนวน 20 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม) UHT สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด (อบต.) ประจำเดือนสิงหาคม 2566 จำนวน 20 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2566
ซื้อถ่านชาร์จไมโครโฟน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2566
ซื้อน้ำดื่ม เพื่อให้บริการประชาชนที่มาติดต่อราชการและผู้เข้าร่วมประชุมต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2566
จ้างเหมาพ่นหมอกควันโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2566
ซื้อเทียนพรรษาพร้อมขาตั้ง และชุดเครื่องไทยธรรม โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา (ถวายเทียนพรรษา) ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง