วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ก.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโนนมะค่า บ้านโนนมะค่า หมู่ที่ 7 ตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2566
ซื้อผ้าผูกสีขาว-สีเหลือง กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2566
จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มและอาหารกลางวัน โครงการจิตอาสา (ตามแผนการดำเนินกิจกรรมจิตอาสาในพื้นที่ ระดับหมู่บ้าน ตำบล ประจำปี พ.ศ.2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2566
ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2566
จ้างโครงการงานปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน จุดหลังบ้านนายสมบัติ พันธ์ธรรม บ้านสระข่อย หมู่ที่ 1 ตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 2 โคกพนมดี (ต่อ คสล.เดิม) บ้านโคกพนมดี หมู่ที่ 7 ตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางซ่อนกลิ่น จันทคุณ หมู่ที่ 3 ตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยศรีสวัสดิ์ บ้านโป่งสะเดา หมู่ที่ 5 ตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง