วันที่
ชื่อเรื่อง
18  พ.ค. 2566
จ้างเหมาเครื่องจักรทำการขุดดัน-กลบบ่อขยะ หมู่ที่ 6 ตำบลโคกไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2566
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มโครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชนตำบลโคกไทย ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกพนมดี ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 ระหว่างวันที่ 16 - 31 พฤษภาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งตะเคียน ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 ระหว่างวันที่ 16 - 31 พฤษภาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระข่อย ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 ระหว่างวันที่ 16 - 31 พฤษภาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเกตุ ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 ระหว่างวันที่ 16 - 31 พฤษภาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดแสงสว่าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 ระหว่างวันที่ 16 - 31 พฤษภาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2566
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กค 6102 ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2566
จ้างเหมางานปรับปรุงพื้นอาคารและผนัง (รื้อถอนกระเบื้องเดิม และปูกระเบื้องใหม่) อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเกตุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2566
จ้างเหมารถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่พร้อมเครื่องเสียง ตั้งแต่วันที่ 9 - 11 พฤษภาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง