วันที่
ชื่อเรื่อง
25  เม.ย. 2566
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย ผู้นำชุมชน พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2566
จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้นำชุมชน พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ประจำปี 2566 จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2566
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้นำชุมชน พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2566
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย ผู้นำชุมชน พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการอบรมโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย ผู้นำชุมชน พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2566
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โครงการระวังป้องกันและควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษาประตูสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2566
จ้างเหมาเครื่องเสียงในการจัดงาน ตามโครงการอนุรักษ์ประเพณีวันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2566
จ้างเหมาจัดทำอาหารและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์ประเพณีวันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2566
จ้างเหมาเช่าเต้นท์ โครงการอนุรักษ์ประเพณีวันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง