วันที่
ชื่อเรื่อง
3  มี.ค. 2566
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82-0654 ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับใช้ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง ถนนซอยข้างบ้านนายสมบัติ พันธ์ธรรม บ้านสระข่อย หมู่ที่ 1 ตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี ถนนกว้างเฉลี่ย 3.50 เมตร ระยะทาง 170 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2566
จ้างโครงการงานปรับปรุง/ขยายเขตท่อเมนจำหน่ายน้ำประปาหมู่บ้าน บริเวณชุมชนโป่งไผ่ หมู่ที่ 5 ตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี ขนาดท่อ PVC 3 ชั้นคุณภาพ 8.5 ระยะขยาย 1,352.00 เมตร(รายละเอียดตามแบบ อบต.โคกไทย กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2566
จ้างโครงการงานปรับปรุง/ขยายเขตท่อเมนจำหน่ายน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านสระข่อย หมู่ที่ 1 ตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี ขนาดท่อ PVC 3 ชั้นคุณภาพ 8.5 ระยะขยาย 1,112.00 เมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.โคกไทย กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2566
จ้างโครงการปรับปรุง/ขยายไหล่ทาง สายบ้านบุยาว (ลงดินลูกรังขยายไหล่ทาง) บ้านบุยาว หมู่ที่ 5 ตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี ขยายไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 1.00 เมตร ระยะทาง 400 เมตร จำนวนดินลูกรังที่ใช้ต้องไม่น้อยกว่า 1,650 ลบ.ม.(หลวม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกพนมดี ประจำเดือนมีนาคม 2566 จำนวน 22 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งตะเคียน ประจำเดือนมีนาคม 2566 จำนวน 22 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระข่อย ประจำเดือนมีนาคม 2566 จำนวน 22 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเกตุ ประจำเดือนมีนาคม 2566 จำนวน 22 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง