วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ม.ค. 2566
จ้างงานปรับปรุง/ขยายเขต ท่อเมนจำหน่ายน้ำประปาหมู่บ้าน บริเวณเรียบถนน ปจ.3011 (ช่วงชุมชน โรงเรียน วัด) บ้านโป่งตะเคียน หมู่ที่ 5 ตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2566
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวทาง ซอยข้างบ้านนายสุวัฒ ธงชัย - เข้าพื้นที่การเกษตร(กลบหลุมบ่อและเสริมปรับผิวทาง) บ้านโคกพนมดี หมู่ที่ 7 ตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2566
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมน้ำดื่ม โครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (กรณีทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 ครั้งที่ 1/2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2566
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (สำนักปลัด)
11  ม.ค. 2566
จ้างโครงการงานปรับปรุง/ขยายเขต ท่อเมนจำหน่ายน้ำประปาหมู่บ้าน บริเวณเรียบถนน ปจ.3011 ช่วงบ้านหนองเกตุ (ชุมชนหนองโมก) หมู่ที่ 4 ตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวทาง สายหนองคล้า - บุยาว (กลบหลุมบ่อและเสริมปรับผิวทาง) บ้านหนองคล้า หมู่ที่ 6 ตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี ขนาดผิวทางกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ระยะทาง 2,100 เมตร จำนวนดินลูกรังในการปรับปรุงต้องไม่น้อยกว่า 1,680 ลบ.ม.(หลวม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2566
จ้างงานปรับปรุงพื้นอาคาร (รื้อถอนพื้นกระเบื้อง และปูพื้นกระเบื้องใหม่) อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเกตุ ตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี ขนาดพื้นที่ 90 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ม.ค. 2566
ซื้อของขวัญ/ของรางวัล โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับซ่อมแซมประปาในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ม.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง