วันที่
ชื่อเรื่อง
30  พ.ย. 2565
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวทาง สายหลังวัดแสงสว่างลงทุ่งนา (กลบหลุมบ่อและเสริมปรับผิวทาง) บ้านโคกมอญ หมู่ที่ 2 ตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี ขนาดผิวทางกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ระยะทาง 2,200 เมตร จำนวนดินลูกรังในการปรับปรุงต้องไม่น้อยกว่า 1,650 ลบ.ม. หลวม(ตามรายละเอียดที่กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกพนมดี ประจำเดือนธันวาคม 2565 จำนวน 19 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งตะเคียน ประจำเดือนธันวาคม 2565 จำนวน 19 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งตะเคียน ประจำเดือนธันวาคม 2565 จำนวน 20 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระข่อย ประจำเดือนธันวาคม 2565 จำนวน 19 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเกตุ ประจำเดือนธันวาคม 2565 จำนวน 19 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดแสงสว่าง ประจำเดือนธันวาคม 2565 จำนวน 19 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2565
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวทาง สายแยกหนองแสง - โป่งกระพ้อ (กลบหลุมบ่อและเสริมปรับผิวทาง) บ้านหนองแสง หมู่ที่ 6 ตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี ขนาดผิวทางกว้างเฉลี่ย 3.50 เมตร ระยะทาง 890 เมตร จำนวนดินลูกรังในการปรับปรุงต้องไม่น้อยกว่า 1,200 ลบ.ม.(หลวม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม(นม) UHT สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. ประจำเดือนธันวาคม 2565 จำนวน 20 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม(นม) UHT สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด (อบต.) ประจำเดือนธันวาคม 2565 จำนวน 20 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง