วันที่
ชื่อเรื่อง
31  ส.ค. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดแสงสว่าง ประจำเดือนกันยายน 2565 จำนวน 22 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวทาง ซอยเข้าบ้านนางติ๋ม ส่งแบน (กลบหลุมบ่อและเสริมปรับผิวทาง) บ้านสระข่อย หมู่ที่ 1 ตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี ขนาดผิวทางกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร จำนวน 2 ตอน ระยะทางรวม 170 เมตร จำนวนหินคลุกในการปรับปรุงต้องไม่น้อยกว่า 120 ลบ.ม.(ตามรายละเอียดที่กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวทาง ซอยเข้าบ้านนายชลอ เจริญ (กลบหลุมบ่อและเสริมปรับผิวทาง) บ้านสระข่อย หมู่ที่ 1 ตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี ขนาดผิวทางกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร จำนวน 2 ตอน ระยะทางรวม 90 เมตร จำนวนหินคลุกในการปรับปรุงต้องไม่น้อยกว่า 120 ลบ.ม.(ตามรายละเอียดที่กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวทาง ซอยบ้านนายเสนอ จันทร์ศรี (กลบหลุมบ่อและเสริมปรับผิวทาง) บ้านโป่งสะเดา หมู่ที่ 5 ตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี ขนาดผิวทางกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ระยะทางรวม 140 เมตร จำนวนหินคลุกในการปรับปรุงต้องไม่น้อยกว่า 100 ลบ.ม.(ตามรายละเอียดที่กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวทาง ซอยห้องแถวนายพนัส สุขมาก (กลบหลุมบ่อและเสริมปรับผิวทาง) บ้านโป่งสะเดา หมู่ที่ 5 ตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี ขนาดผิวทางกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ระยะทางรวม 160 เมตร จำนวนหินคลุกในการปรับปรุงต้องไม่น้อยกว่า 125 ลบ.ม.(ตามรายละเอียดที่กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวทาง ซอยเข้าบ้านนายมนตรี (กลบหลุมบ่อและเสริมปรับผิวทาง) บ้านสระข่อย หมู่ที่ 1 ตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี ขนาดผิวทางกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ระยะทางรวม 70 เมตร จำนวนหินคลุกในการปรับปรุงต้องไม่น้อยกว่า 80 ลบ.ม.(ตามรายละเอียดที่กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2565
จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มและอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างและประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2565
จ้างโครงการงานวางท่อเมนประปา บริเวณหน้าบ้านนายสมบัติ พันธ์ธรรม และร้านธีระเจริญยนต์ เรียบถนนสุวินทวงศ์ บ้านสระข่อย หมู่ที่ 1 ตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวทาง ซอยโนนมะค่า (กลบหลุมบ่อและเสริมปรับผิวทาง) บ้านโคกพนมดี หมู่ที่ 7 ตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี ขนาดผิวทางกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร จำนวน 2 ตอน ระยะทางรวม 200 เมตร จำนวนหินคลุกในการปรับปรุงต้องไม่น้อยกว่า 120 ลบ.ม.(ตามรายละเอียดที่กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) UHT สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย ประจำเดือนกันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง