วันที่
ชื่อเรื่อง
9  พ.ค. 2565
จ้างเหมาทำสนามแข่งขันกีฬา โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติดตำบลโคกไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2565
จ้างเหมาอาหารและเครื่องดื่ม โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติดตำบลโคกไทย ประปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ค. 2565
ซื้อชุดกีฬาและเสื้อกีฬาโครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติดตำบลโคกไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม ซอยบ้านนายเกรียงไกร เดชดี บ้านสระข่อย หมู่ที่ 1 ตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1 โคกพนมดี(ต่อจาก คสล.เดิม) บ้านโคกพนมดีหมู่ที่ 7 ตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 2 โคกพนมดี(ต่อจาก คสล.เดิม) บ้านโคกพนมดีหมู่ที่ 7 ตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านพงษ์ศักดิ์ สามารถ(แยกถนน319 - ถนน คสล.เดิม) บ้านสระข่อย หมู่ที่ 1 ตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2565
จ้างโครงการงานขุดสระน้ำสาธารณะประโยชน์ บ้านหนองเกตุ หมู่ที่ 4 ตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเข้าบ้านนายไพบูลย์ จันทร์ศรี บ้านโป่งสะเดา หมู่ที่ 5 ตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี ขนาดผิวทางกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 198 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวทางคอนกรีตไม่น้อยกว่า 792.00 ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบ อบต.โคกไทย กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายบุญส่ง ร้อยสม(ต่อ คสล.เดิม) บ้านโป่งสะเดา หมู่ที่ 5 ตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี ขนาดผิวทางกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 170 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวทางคอนกรีตไม่น้อยกว่า 850.00 ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบ อบต.โคกไทย กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง