วันที่
ชื่อเรื่อง
18  มี.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อถุงยังชีพ (เครื่องอุปโภคบริโภค)สำหรับประชาชนผู้ถูกกักตัว (โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2565
ซื้ออาหารเสริม(นม)UHT ปิดเทอมประจำปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 2 สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2565
ซื้อเครื่องดูดฝุ่นขนาด 15 ลิตร สำหรับใช้ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.โคกไทย จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2565
ซื้อชั้นวางรองเท้าเด็ก สำหรับใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.โคกไทย จำนวน 4 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2565
ซื้อชั้นเก็บกระเป๋าสำหรับเด็กปฐมวัย สำหรับใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.โคกไทย จำนวน 19 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2565
ซื้อตู้ลำโพงเอนกประสงค์ สำหรับใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.โคกไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2565
จัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้ สำหรับใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.โคกไทย จำนวน 8 ชุด
1  มี.ค. 2565
ซื้อเก้าอี้หัวโค้งคาดเอเหลี่ยมทั้งตัว สำหรับใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.โคกไทย จำนวน 10 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2565
ซื้อตู้เก็บเอกสารแบบ 2 บาน สำหรับใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.โคกไทย จำนวน 2 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2565
ซื้อตู้เก็บเอกสาร สำหรับใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.โคกไทย จำนวน 2 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง