วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ต.ค. 2564
ซื้อชุดตรวจ ATK สำหรับกลุ่มผู้เสี่ยงสูงในพื้นที่ตำบลโคกไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ต.ค. 2564
จ้างงานปรับปรุงถนนเข้าบ่อขยะ อบต.โคกไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ต.ค. 2564
จ้างเหมาบริการเต็นท์ เพื่อใช้ในการรับสมัครเลือกตั้งท้องถิ่น ในเขตตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ต.ค. 2564
จ้างงานจัดทำป้าย เพื่อใช้ในการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2564
ซื้อแผ่นพับประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งและหนังสือคู่มือประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งฉบับประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม(นม) UHT สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. ประจำเดือนคุลาคม 2564 จำนวน 18 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม(นม) UHT สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด (อบต.) ประจำเดือนตุลาคม 2564 จำนวน 18 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกพนมดี ประจำเดือนตุลาคม 2564 จำนวน 18 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งตะเคียน ประจำเดือนตุลาคม 2564 จำนวน 18 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระข่อย ประจำเดือนตุลาคม 2564 จำนวน 18 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง