วันที่
ชื่อเรื่อง
31  ม.ค. 2567
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งตะเคียน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 จำนวน 20 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2567
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระข่อย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 จำนวน 20 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2567
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเกตุ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 จำนวน 20 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2567
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดแสงสว่าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 จำนวน 20 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2567
ซื้อธงชาติ ธงราว ธงธรรมจักร เหล็กปักธง และเสาธง ใช้ในโครงการจัดงานเทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีน ครั้งที่ 38 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2567
ซื้ออาหารเสริม(นม) UHT สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 จำนวน 20 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2567
ซื้ออาหารเสริม(นม) UHT สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด (อบต.) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 จำนวน 20 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2567
ซื้อเก้าอี้พลาสติก สำหรับใช้ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งตะเคียน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2567
ซื้อโต๊ะเขียนหนังสือ สำหรับใช้ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระข่อย สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง