วันที่
ชื่อเรื่อง
2  ก.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งตะเคียน จำนวน 43 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระข่อย จำนวน 17 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเกตุ จำนวน 10 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดแสงสว่าง จำนวน 7 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2564
เช่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ขาว-ดำ และ สี จำนวน 1 เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2564
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กค 6102 ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกพนมดี ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 จำนวน 20 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระข่อย ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 จำนวน 20 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเกตุ ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 จำนวน 20 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดแสงสว่าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 จำนวน 20 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง