วันที่
ชื่อเรื่อง
30  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งตะเคียน ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 จำนวน 20 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม(นม) UHT สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 จำนวน 20 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม(นม) UHT สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด (อบต.) ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 จำนวน 20 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2564
จ้างทำที่ล้างหน้าแปรงฟันและหลังคาคลุม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกพนมดี หมู่ที่ 7 ตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2564
ซื้ออุปกรณ์เครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2564
สายส่งน้ำดับเพลิง
11  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกพนมดี ประจำเดือนมิถุนายน 2564 ระหว่างวันที่ 14 - 30 มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งตะเคียน ประจำเดือนมิถุนายน 2564 ระหว่างวันที่ 14 - 30 มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระข่อย ประจำเดือนมิถุนายน 2564 ระหว่างวันที่ 14 - 30 มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเกตุ ประจำเดือนมิถุนายน 2564 ระหว่างวันที่ 14 - 30 มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง