วันที่
ชื่อเรื่อง
19  พ.ค. 2564
จ้างงานขยายเขตท่อเมนประปาหมู่บ้าน บริเวณเลียบถนน ปจ.3011 ช่วงบ้านโป่งสะเดา หมู่ที่ 5 ตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2564
วัสดุไฟฟ้า (กองช่าง)
17  พ.ค. 2564
จ้างเหมาจัดเตรียมพื้นที่โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ ในวันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2564
ซื้อพันธุ์ไม้และปุ๋ยคอกโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดินในวันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2564
ซื้อพันธุ์ไม้และปุ๋ยใส่ต้นไม้โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน ในวันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2564
ซื้อจัดซื้ออาหารเสรืม (นม) UHT โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม และผู้ประกอบการจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย จำนวน 5 ศูนย์ คนละๆ 24 กล่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2564
ซื้อจัดซื้ออาหารเสรืม (นม) UHT โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม และผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน 4 โรงเรียน คนละๆ 24 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกพนมดี ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 ระหว่างวันที่ 17 - 31 พฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งตะเคียน ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 ระหว่างวันที่ 17 - 31 พฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง