วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ก.พ. 2564
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรัง(กลบหลุมบ่อ)เสริมผิวทาง สายหลังวัดสระข่อย - แยกทางขวาง บ้านสระข่อย หมู่ที่ 1 ตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกพนมดี ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 18 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดแสงสว่าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 18 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเกตุ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 18 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระข่อย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 18 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งตะเคียน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 18 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2564
ซื้ออาหารเสรืม (นม) UHT สำหรับโรงเรียนสังกัด (สพฐ) จำวน 4 โรงเรียน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 18 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2564
ซื้ออาหารเสรืม (นม) UHT สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย จำวน 5 ศูนย์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 18 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2564
ซื้อเครื่องกรองน้ำสำหรับใส่ถังเก็บน้ำเหล็กทรงแชมเปญ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 20 ลูกบาศก์เมตร บ้านโนนมะค่า หมู่ที่ 7 ตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2564
ซื้อโต๊ะโรงอาหารหน้าขาวพร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง