วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ม.ค. 2564
ซื้อตู้กับข้าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2564
ซื้อเก้าอี้สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2564
ซื้อโต๊ะพับหน้าขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2564
ซื้อตู้เอกสาร 2 บาน เลื่อนกระจก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2564
ซื้อตู้เอกสาร 1 บานประตู/ชั้นวางของ 8 ลิ้นชัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2564
ซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2564
ซื้อตู้ลำโพงเอนกประสงค์ ขนาด 15 นิ้ว แบบล้อลาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อถังขยะ ขนาด 120 ลิตร มีล้อ ฝาช่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ สำหรับใช้ในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2564
ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสารสำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง