วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ม.ค. 2564
ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิพร้อมขาตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 2 โคกพนมดี บ้านโคกพนมดี หมู่ที่ 7 ตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างบ้านนางประนอม วงษ์บำหรุ บ้านโคกพนมดี หมู่ที่ 7 ตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 9 โคกพนมดี บ้านโคกพนมดี หมู่ที่ 7 ตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2564
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนดินลูกรัง(กลบหลุมบ่อ)และเสริมผิวทาง ซอยโรงงานวัฒนไพศาล - บ้านหนองปอ (ช่วงต่อจาก คสล. - สุดเขตรั้วโรงงาน) บ้านคีรี หมู่ที่ 5 ตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2564
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรัง(กลบหลุมบ่อ)เสริมผิวทาง ซอยข้างบ้านนายอนันต์ จันทร์เหลือง บ้านหนองเกตุ หมู่ที่ 4 ตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2564
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรัง(กลบหลุมบ่อ)เสริมผิวทาง ซอยข้างบ้านนายบุญทิม พันธุ์ดี บ้านหนองเกตุ หมู่ที่ 4 ตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2564
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรัง(กลบหลุมบ่อ)เสริมผิวทาง ซอยข้างบ้านนายคำนึง มารวย - บ้านหนองแสง หมู่ที่ 6 ตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2564
ซื้อเครื่องเสียงพร้อมติดตั้งระบบเครื่องเสียงห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง