วันที่
ชื่อเรื่อง
30  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกพนมดี ประจำเดือน มกราคม 2564 จำนวน 20 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเกตุ ประจำเดือน มกราคม 2564 จำนวน 20 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระข่อย ประจำเดือน มกราคม 2564 จำนวน 20 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโรงเรียนวัดแสงสว่าง ประจำเดือน มกราคม 2564 จำนวน 20 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งตะเคียน ประจำเดือน มกราคม 2564 จำนวน 20 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ธ.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู เอช ที สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย ประจำเดือน มกราคม 2564 จำนวน 20 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ธ.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู เอช ที สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน 4 โรงเรียน ประจำเดือนมกราคม 2564 จำนวน 20 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2563
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนดินลูกรัง(กลบหลุมบ่อ) และเสริมผิวทาง จากแยกบ้านนางวันเพ็ญ วงษ์ศรี - แยกบ้านนายปานทอง สุนกร บ้านโป่งสะเดา หมู่ที่ 5 ตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2563
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนดินลูกรัง(กลบหลุมบ่อ) และเสริมผิวทาง ซอยบ้านป้าคำไพ ยาฮะ(ช่วงต่อจาก คสล. - บ้านนายสังวาลย์ พันธุ์ดี บ้านโป่งสะเดา หมู่ที่ 5 ตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2563
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนดินลูกรัง(กลบหลุมบ่อ) และเสริมผิวทาง ซอยข้างบ้านนายศรัญญู แป๊ะหลี - บ้านนายทองใบ ทองเหม บ้านโป่งสะเดา หมู่ที่ 5 ตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง