วันที่
ชื่อเรื่อง
4  พ.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเข้าบ้านนายพงษ์ศักดิ์ สามารถ บ้านสระข่อย หมู่ที่ 1 ตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ย. 2563
จ้างวางท่อระบายน้ำ คสล.บริเวณหน้าบ้านนายเสนอ สาวงษ์ตุ้ย - รั้วโรงงานวัฒนไพศาล (ต่อจากท่อเดิม) บ้านคีรี หมู่ที่ 5 ตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2563
ซื้อตู้กระจกบานเลื่อนสูงสำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดแสงสว่าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 จำนวน 19 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเกตุ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 จำนวน 19 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระข่อย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 จำนวน 19 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2563
ซื้ออาหารเสรืม (นม) UHT สำหรับโรงเรียนสังกัด (สพฐ) จำวน 4 โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย จำนวน 5 ศูนย์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 จำนวน 19 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งตะเคียน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 จำนวน 19 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกพนมดี ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 จำนวน 19 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งตะเคียน ประจำเดือน ตุลาคม 2563 จำนวน 20 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง