องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี : www.kokthai.go.th

 
 
คณะผู้บริหาร
นายเบิ้ม  ฉัตรชูสิน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย
096-8799399

นางสาวจิราภัค  ฉัตรชูสิน
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย

062-4915459
นายไสว  มหาอุต
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย

098-4935395
 


นายสุชิน  วงษ์เทศ

 เลขานุการนายก อบต.โคกไทย

095-2534430