องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี : www.kokthai.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 62 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) [ 1 มี.ค. 2565 ]74
2 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) [ 1 มี.ค. 2565 ]61
3 ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย(กรณีการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส (COVID) หมู่ 1 หมู่ 5 หมู่ 6 และหมู่ 7) [ 22 ก.พ. 2565 ]63
4 แต่งตั้งผู้แทน ส.ถ. 2/6 [ 16 พ.ย. 2564 ]116
5 แต่งตั้งผู้แทน ผ.ถ. 2/6 [ 16 พ.ย. 2564 ]106
6 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย [ 22 ต.ค. 2564 ]140
7 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย [ 22 ต.ค. 2564 ]123
8 ประกาศชื่อผู้มัสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย [ 22 ต.ค. 2564 ]116
9 ประกาศชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย [ 22 ต.ค. 2564 ]110
10 รายงานผลการดำเนินการตามโครงการลดการใช้พลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 10 ต.ค. 2564 ]9
11 ประกาศคุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งและลักษณะต้องห้ามมิให้ไปใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 และพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การ [ 8 ต.ค. 2564 ]118
12 ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย [ 6 ต.ค. 2564 ]127
13 ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย [ 6 ต.ค. 2564 ]120
14 ใบรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย [ 6 ต.ค. 2564 ]120
15 หนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น [ 6 ต.ค. 2564 ]106
16 ใบรับสมัครเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย [ 6 ต.ค. 2564 ]105
17 ประกาศการกำหนดเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย [ 6 ต.ค. 2564 ]106
18 ประกาศประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทยและนายกองค์การบริหารส้วนตำบลโคกไทย [ 6 ต.ค. 2564 ]106
19 เอกสารหลักฐานการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย [ 6 ต.ค. 2564 ]103
20 แบบฟอร์มใบสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย [ 6 ต.ค. 2564 ]101
 
หน้า 1|2|3|4