องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี : www.kokthai.go.th

 
 
สภา อบต.นายศุภกร  สังวรณ์
 ประธานสภา องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย
085-4214982
นายธีรวัชร  ชาสังข์
 รองประธานสภา องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย
099-0129234
นายปรีดา  นกอยู่
เลขานุการสภา องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย
092-3865885นายสมนึก  ทองกันทา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย หมู่ที่ 1
086-1406907
นายมานะ  บัวส่องใส
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย หมู่ที่ 3
084-5621208


นางสาวพรพรรณ  วงษา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย หมู่ที่ 4
089-6007036
นายทองอินทร์  เอื้อเฟื้อ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย หมู่ที่ 5
086-1570585
 
 
นายสมพงษ์  ชะลิตะ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย หมู่ที่ 6
089-0913652