องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี : www.kokthai.go.th

 
 
สำนักปลัด

   
  นายธรรศเดช  พัวศรีพันธุ์  
  นิติกรชำนาญการ รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด
(089-7044510)
 
 

 
นายธรรศเดช  พัวศรีพันธุ์ นายศักดิ์ดา  จันทร์ศรี นางสาวบุษบง  หางแก้ว
นิติกรชำนาญการ

(089-7044510)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ

(089-9933141)
นักพัฒนาชุมชน
ปฏิบัติการ
(087-9184894)

 


นายสุรชัย  ชาญเดช นางสาวอัจฉรา  จันทร์ศรี นางสาวกุสุมา ศรีเกษม
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ
(089-2534353)
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

(092-8052051)
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

(085-2767078)

 นางสาวเนาวรัตน์  ศรีสังวาลย์ นางสาวนันทวัน  กุลประดิษฐ นางสาวจุฑามาศ  ทองดี
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

(085-8624296)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

(087-9708464)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

(092-8089025) 

 
นายวรชัย  มีชัย นายศุขชัย  ศรีวราเกษม นายสมหมาย  น้อยสุวรรณ์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

(088-4873265)
พนักงานขับรถยนต์

(089-5453498)
พนักงานขับรถยนต์

(085-1276780)
 
 

 


 
 


 
 นางกรกนก  บัวเดิม นางชวันรัตน์  สินธิกิตต์โรจน์
 แม่บ้าน

(092-9237278)
 แม่บ้าน

(062-0461181)