องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี : www.kokthai.go.th

 
 
สำนักปลัด

 
 
  นางสาวพูนทรัพย์ กระจ่าง
 
    หัวหน้าสำนักปลัด
(096-3635396)
 
 
 
 
นายธรรศเดช  พัวศรีพันธุ์ นายศักดิ์ดา  จันทร์ศรี
นางสาวบุษบง  หางแก้ว
นิติกรชำนาญการ
(089-7044510)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ
(089-9933141)
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
(087-9184894)
 

 
นางสาวมนสิชา  โคตตัสสา
นายสุรชัย  ชาญเดช

 นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
(097-3298131)
นักป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ
 (089-2534353)


   
นางสาวอัจฉรา  จันทร์ศรี
นางสาวกุสุมา ศรีเกษม
นางสาวเนาวรัตน์  ศรีสังวาลย์
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
(092-8052051)
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(085-2767078)
 ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
(085-8624296)
 
นางสาวนันทวัน  กุลประดิษฐ
นางสาวจุฑามาศ  ทองดี
นายวรชัย  มีชัย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(087-9708464)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(092-8089025)
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
(088-4873265)
 


 

นายศุขชัย  ศรีวราเกษม
นายสมหมาย  น้อยสุวรรณ์

พนักงานขับรถยนต์
(089-5453498)
พนักงานขับรถยนต์
(085-1276780)
 
 
  นางกรกนก  บัวเดิม
นางชวันรัตน์  สินธิกิตต์โรจน์
   แม่บ้าน
(092-9237278)
 คนงานทั่วไป
(062-0461181)