องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี : www.kokthai.go.th

 
 
สำนักปลัด

 
 
  นางสาวพูนทรัพย์ กระจ่าง
 
    หัวหน้าสำนักปลัด  
 

 
นายธรรศเดช  พัวศรีพันธุ์ นายศักดิ์ดา  จันทร์ศรี
นางสาวบุษบง  หางแก้ว
นิติกรชำนาญการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
 


นางสาวมนสิชา  โคตตัสสา
นายสุรชัย  ชาญเดช
นางสาวนันทิกาญจน์ ดำรงธนเกียรติ
 นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นักป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานธุรการ

   
นางสาวอัจฉรา  จันทร์ศรี
นางสาวกุสุมา ศรีเกษม
นางสาวเนาวรัตน์  ศรีสังวาลย์
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
 
นางสาวนันทวัน  กุลประดิษฐ
นางสาวจุฑามาศ  ทองดี
นายวรชัย  มีชัย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
 


 

นายศุขชัย  ศรีวราเกษม
นายสมหมาย  น้อยสุวรรณ์

พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถยนต์
 
 
  นางกรกนก  บัวเดิม
นางชวันรัตน์  สินธิกิตต์โรจน์
   แม่บ้าน  คนงานทั่วไป