องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี : www.kokthai.go.th

 
 
กองคลัง

     
  นายกานต์ตะวัน  กิมอื้อ
 
  นักวิชาการคลังปฏิบัติการ
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

 
     

นายกานต์ตะวัน  กิมอื้อ

   นางสุภาพร  นาจารย์
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ   นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
 
   
 
นางสาวอุ่นเรือน  สามารถ  
 
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
 
 
 
   นางสุรีรัตน์  บุญเย็น
 
  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ