องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี : www.kokthai.go.th

 
 
กองคลัง

     
  นายกานต์ตะวัน  กิมอื้อ
 
  นักวิชาการคลังปฏิบัติการ
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
(061-6026071)

 
     

นายกานต์ตะวัน  กิมอื้อ

   นางสุภาพร  นาจารย์
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ
(061-6026071)
  นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
(061-5963836)
 
   
 
นางสาวอุ่นเรือน  สามารถ  
 
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
(086-1492611)
 
 
 
   นางสุรีรัตน์  บุญเย็น
 
  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
(097-0376315)