องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี : www.kokthai.go.th

 
 
กองช่าง

     
  นายอำนาจ  นาจารย์  
  ผู้อำนวยการกองช่าง  
   
 
- ว่าง -
นายวุฒิชัย  ยินดียม
นายช่างโยธา
(ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน)

  นายช่างไฟฟ้า ปฏิบัติงาน
   

 นางสาวพิชญา หอระตะ  นายมนัส  เอื้อเฟื้อ
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า