องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี : www.kokthai.go.th

 
 
กองการศึกษา ศานา และวัฒนธรรม

 
นางสาวกมลรัตน์  วิจิรัมย์ 

 
  รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
(095-2530699)
 
 
 
  นางสาวกมลรัตน์  วิจิรัมย์
 
   นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
(095-2530699)
 
     
 นางสาวปภาดา  ดอนมอญ
 นางธนพร  เชาว์เจริญ
นางสาวละมัย กุลประดิษฐ
ครู คศ.1 
ครู คศ.1 ครู คศ.1
หัวหน้าสถานศึกษา
ศพด.บ้านโป่งตะเคียน
(090-3975087)
หัวหน้าสถานศึกษา
ศพด.ร.ร.วัดแสงสว่าง
(089-2036306)
หัวหน้าสถานศึกษา
ศพด.บ้านโคกพนมดี
(085-4319882)
     
 นางสาวนวลฉวี  จันทร์ศรี
 นางเบญญาภา  นาเครือ
ครู คศ.1
ครู คศ.1
ศพด.บ้านหนองเกตุ
(087-1542072)
หัวหน้าสถานศึกษา
ศพด.บ้านสระข่อย
(086-4143044)

 
 นางสาวสมคิด ชัยศรี
นางสาวอรอุมา  เกิดผล นางสาวจันทร์จิรา ตั้งตรง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ศพด.บ้านโคกพนมดี
(082-2119418)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ศพด.บ้านโป่งตะเคียน
(080-6162598)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 (097-2151037)
 
 
 นางสาวอทิตยา เสนชื้อ นางสาวพัฒน์ชฎาภรณ์ นามโคตร
นางสาวผ่องพรรณ ขอเหล็กกลาง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ศพด.บ้านสระข่อย
(081-1578563)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ศพด.บ้านโคกพนมดี
(098-9239874)
พนักงานจ้างทั่วไป
ศพด.บ้านหนองเกตุ

   
 
  นางสาวกานต์กมล กมลวงค์


พนักงานจ้างทั่วไป
ศพด.บ้านโป่งตะเคียน