องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี : www.kokthai.go.th

 
 
กองการศึกษา ศานา และวัฒนธรรม

 
นางสาวกมลรัตน์  วิจิรัมย์ 

 
  รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 
 
 
  นางสาวกมลรัตน์  วิจิรัมย์
 
   นักวิชาการศึกษาชำนาญการ  
     
 นางสาวปภาดา  ดอนมอญ
 นางธนพร  เชาว์เจริญ
นางสาวละมัย กุลประดิษฐ
ครู คศ.1 
ครู คศ.1 ครู คศ.1
หัวหน้าสถานศึกษา
ศพด.บ้านโป่งตะเคียน
หัวหน้าสถานศึกษา
ศพด.ร.ร.วัดแสงสว่าง
หัวหน้าสถานศึกษา
ศพด.บ้านโคกพนมดี
     
 นางสาวนวลฉวี  จันทร์ศรี
 นางสาววันทา  ศรีสังวาลย์
 นางเบญญาภา  นาเครือ
ครู คศ.1
ครู คศ.1
 ครู คศ.1
ศพด.บ้านหนองเกตุ หัวหน้าสถานศึกษา
ศพด.บ้านหนองเกตุ
หัวหน้าสถานศึกษา
ศพด.บ้านสระข่อย

 
 นางสาวสมคิด ชัยศรี
นางสาวอรอุมา  เกิดผล นางสาวมนัญชยา เหลือง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ศพด.บ้านโคกพนมดี
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ศพด.บ้านโป่งตะเคียน
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ศพด.บ้านโป่งตะเคียน
 
 
 นางสาวอทิตยา เสนชื้อ นางสาวพัฒน์ชฎาภรณ์ นามโคตร
นางสาวจันทร์จิรา ตั้งตรง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ศพด.บ้านสระข่อย

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ศพด.บ้านโคกพนมดี

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 
   
  นางสาวกานต์กมล กมลวงค์
 นางสาวผ่องพรรณ ขอเหล็กกลาง
 นางสาวณัฐชยา โอสถานนท์
พนักงานจ้างทั่วไป
ศพด.บ้านหนองเกตุ

 พนักงานจ้างทั่วไป
ศพด.บ้านหนองเกตุ
พนักงานจ้างทั่วไป
ศพด.รร.แสงสว่าง


 
 
 นางสาววราภรณ์  ผิวเอี่ยม
พนักงานจ้างเหมา
ศพด.บ้านโคกพนมดี