องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี : www.kokthai.go.th

 
 
สภาพทั่วไป

สภาพทั่วไป

          ๑,๑ ที่ตั้ง  องค์การบริหารส่วน ตำบลโคกไทย เป็นตำบลหนึ่งในอำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี ตั้งอยู่ที่ ๙๙/๑ ม.๔ บ้านหนองเกตุ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทยอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอศรีมโหสถ ตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอศรีมโหสถประมาณ ๑๐ กิโลเมตร โดยมีอาณาเขตติดต่อกับตำบลอื่นๆ ดังนี้

              ทิศเหนือ            ติดต่อกับตำบลโคกปีบ อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี

              ทิศใต้                ติดต่อกับตำบลบ้านซ่อง อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

         ทิศตะวันออก      ติดต่อกับตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี

         ทิศตะวันตก        ติดต่อกับตำบลโคกปีบ อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี

๑.๒ เนื้อที่   ตำบลโคกไทยมีเนื้อที่ทั้งสิ้น  ๒๖,๔๘๐  ไร่  หรือ  ๔๖  ตารางกิโลเมตร   แบ่งเขตการปกครองออกเป็น    หมู่บ้าน

๑.๓ ภูมิประเทศ

          ลักษณะภูมิประเทศของตำบลโคกไทย เป็นพื้นที่ราบลุ่มทางทิศเหนือและตะวันตก สลับกับพื้นที่ราบเนินสูงทางทิศตะวันออก พื้นดินส่วนใหญ่ในที่ราบลุ่มเป็นดินปนทราย และเป็นดินลูกรังในที่ราบเนินสูง

๑.๔ จำนวนหมู่บ้านที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล มีทั้งหมด ๔ หมู่บ้าน   ดังนี้

. บ้านสระข่อย           ประชากรชาย  ๖๗๗  คน    หญิง    ๗๓๗     คน   รวม ๑,๔๑๔  คน

. บ้านโคกไทย            ประชากรชาย  ๒๒๕  คน    หญิง   ๒๔๖     คน    รวม   ๔๗๑   คน

. บ้านโคกไทย            ประชากรชาย ๓๕๖ คน     หญิง   ๓๙๕      คน    รวม   ๗๕๑   คน

. บ้านหนองเกตุ           ประชากรชาย  ๓๖๗  คน   หญิง    ๓๘๘    คน   รวม   ๗๖๖    คน

. บ้านโป่งตะเคียน       ประชากรชาย  ๑,๐๑๖ คน   หญิง   ๑,๐๓๐ คน   รวม  ๒๐๓๖   คน

. บ้านหนองแสง          ประชากรชาย  ๑๔๑  คน    หญิง   ๑๔๒   คน   รวม  ๒๓๙     คน

. บ้านโคกพนมดี         ประชากรชาย  ๗๑๓ คน    หญิง    ๗๗๘๒  คน   รวม  ๑,๓๙๕  คน

                                                                   รวมประชากรทั้งสิ้น  ๗,๒๓๖   คน

          ๑.๕ จำนวนครัวเรือน

                     . บ้านสระข่อย        ๗๔๔      ครัวเรือน

                   . บ้านโคกไทย         ๑๗๙         ครัวเรือน

                   . บ้านโคกไทย         ๒๖๓        ครัวเรือน

                   . บ้านหนองเกตุ      ๒๘๗         ครัวเรือน

                   . บ้านโป่งตะเคียน   ๑๕๘๘        ครัวเรือน

                   . บ้านหนองแสง      ๙๙          ครัวเรือน

                   . บ้านโคกพนมดี     ๕๗๔         ครัวเรือน

                             รวมครัวเรือน  ๓,๗๓๔  ครัวเรือน

หมายเหตุ  ข้อมูลจากสำนักทะเบียนราษฎร  อำเภอศรีมโหสถ  เดือน มีนาคม ๒๔๖๔