องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี : www.kokthai.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ

     
  นายปรีดา  นกอยู่  
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย
(092-3865885)
 
 
 
นางสาวพูนทรัพย์ กระจ่าง
 นายกานต์ตะวัน  กิมอื้อ
 นายอำนาจ  นาจารย์
 หัวหน้าสำนักปลัด
(096-3635396)
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
(061-6026071)
 ผู้อำนวยการกองช่าง
(098-5864768)
     
   นางสาวกมลรัตน์  วิจิรัมย์
 
  รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
(095-2530699)